přijďte si zahrát tenis, squash, nebo badminton Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

Pozvánka na valnou hromadu

 

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

 

 

 

 

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24,  IČO: 25505611

 

představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením § 8 stanov společnosti

 

na den 16.června 2017

 

řádnou valnou hromadu společnosti

 

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 0900 hod.

Prezentace akcionářů: od 0845 hod.

 

 

Program:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.

 2. Zpráva dozorčí rady o výsledku její kontrolní činnosti.

 3. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2016, projednání výroční zprávy společnosti a seznámení se zprávou auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy. Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení tantiem a dividend.

   

  Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

  Představenstvo na svém zasedání projednalo výsledky hospodaření, výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za r.2016. Zároveň se seznámilo se zprávou auditora o ověření účetní závěrky. Představenstvo doporučuje valné hromadě účetní závěrku společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s za r.2016 schválit.

   

 4. Odvolání člena představenstva.

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo v souladu s usnesením č.71/17- RM Rady města Jihlavy, ze dne 19.1.2017 navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání odvolala z funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. paní Janu Vítů.

 

 1. Volba člena představenstva.

  Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

  Představenstvo v souladu s usnesením č.71/17- RM Rady města Jihlavy, ze dne 19.1.2017 navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání zvolila do funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. pana Pavla Františka Daňka, jako zástupce statutárního města Jihlavy.

   

 1. Odvolání člena dozorčí rady.

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo v souladu s usnesením č.71/17- RM Rady města Jihlavy, ze dne 19.1.2017 navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání odvolala z funkce člena dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. MUDr. Jana Procházku.

 

 

-2-

 

 

 1. Volba člena dozorčí rady.

  Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

  Představenstvo v souladu s usnesením č.71/17- RM Rady města Jihlavy, ze dne 19.1.2017 navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. pana Mgr. Kryštofa Kothbauera, jako zástupce statutárního města Jihlavy.

   

   

 2.  Závěr

   

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 0800 – 1500 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.

 

V souladu se stanovami společnosti § 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

 

 

 

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 3.5.2017

 

 

 

 

……………………………….

předseda představenstva

Ing. Jaroslav Vymazal

TENISCETRUM Jihlava, a.s. - přijďte si zahrát tenis a squash...