OPĚT OTEVŘENO 8:00 - 20:00 REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

 Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

 představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením článku 8 stanov společnosti

 na den 29. 6. 2020

 řádnou valnou hromadu společnosti

 

Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 0800 hod
Prezentace akcionářů: od 0745 hod.

Program:

  1. Zahájení

  2. Volba orgánů Valné hromady

 

Návrh usnesení:

 

Předseda valné hromady: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel: Mgr. Radek Toman

Ověřovatel zápisu: Ing. Miroslav Tomanec

Ověřovatel zápisu: Mgr. Petr Ryška

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Radek Toman

 

Odůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích (dále „ZOK“) a stanov společnosti.

 

 

  1. Výroční zpráva společnosti za rok 2019, Zpráva o vztazích, Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je akcionářům. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2019. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

  1. Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích, informace o činnosti dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku,  s  přezkoumáním zprávy o vztazích, podá informaci o své činnosti. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019

Návrh usnesení:

 

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

 

Odůvodnění:

 

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s právními předpisy, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.  Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2019.

 

  1. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019

 

Návrh usnesení:

 

Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za rok 2019 ve výši 884 356,- Kč byla zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

 

Odůvodnění:

 

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům.

  1. Nevyslovení nesouhlasu se zákazem konkurence člena představenstva


Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. bere na vědomí prohlášení o existenci činnosti naplňující znaky zakázaného konkurenčního jednání člena představenstva Mgr. Petra Ryšky dle zaslané přílohy a nevyslovuje nesouhlas s výkonem činnosti člena představenstva Mgr. Petra Ryšky, která má konkurenční povahu ve smyslu ustanovení § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

Odůvodnění:

 

Mgr. Petr Ryška, člen představenstva, upozornil dle ZOK na existenci činnosti naplňující znaky zakázaného konkurenčního jednání. Vzhledem k charakteru těchto znaků, faktu, že se ve třech ze čtyř případů jedná o výkon funkce spojený výhradně s plaveckým sportem a ve čtvrtém případě jde pouze o činnost „Výroba, obchod a služby neuvedeného v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ lze předpokládat, že nedojde k újmě společnosti a případnému zneužití informací při výkonu zmíněných činností

 

 

  1. Schválení kompetence představenstva udělit členu představenstva mimořádnou odměnu za výkon práce spojený s absencí výkonného ředitele, a to až do výše všech složek mzdy současného výkonného ředitele měsíčně.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje kompetenci představenstva udělit členu představenstva mimořádnou odměnu za výkon práce spojený s absencí výkonného ředitele, a to až do výše všech složek mzdy současného výkonného ředitele měsíčně. Tato kompetence pozbývá platnosti 60 dní po nástupu výkonného ředitele do výkonu práce.

 

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že výkonný ředitel je ze zdravotních důvodů dlouhodobě neschopen práce, představenstvo doporučuje valné hromadě schválit udělení kompetence představenstvu pro výplatu odměn členům představenstva, kteří budou po dobu pracovní neschopnosti výkonného ředitele vykonávat činnosti místo výkonného ředitele.

 

 

  1. Závěr

 

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 0800 – 1500 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.V souladu se stanovami společnosti Článek 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

           

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti. V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

 


V Jihlavě dne 28. 5. 2020

 ……………………………….

předseda představenstva

Ing. Vojtěch Prchal