přijďte si zahrát tenis, squash, nebo badminton Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

 Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

 představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením článku 8 stanov společnosti

 na den 30. ledna 2020

 řádnou valnou hromadu společnosti

 Valná hromada se bude konat v sídle společnosti

Mostecká 3700/24, Jihlava v 0900 hod.

Prezentace akcionářů: od 0845 hod.

 Program
1)      Zahájení  

2)      Volba orgánů valné hromady 

3)      Nevyslovení nesouhlasu se zákazem konkurence člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. bere na vědomí prohlášení o existenci činnosti naplňující znaky zakázaného konkurenčního jednání člena představenstva Ing. Vojtěch Prchala dle zaslané přílohy a nevyslovuje nesouhlas s výkonem činnosti člena představenstva, která má konkurenční povahu ve smyslu ustanovení § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

4)      Odvolání člena představenstva za akcionáře PSJ, a.s.

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání odvolala z funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. Ing. Jiřího Pecha, nar. 24.února 1964, bytem, Brněnská 2638/56, 586 01 Jihlava  a to s okamžitou účinností. Důvodem odvolání je prodej akcionářského podílu PSJ, a.s. 

5)      Odvolání člena představenstva za akcionáře Statutární město Jihlava 

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo v souladu s usnesením 9.zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, ze dne 16.12.2019 navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání odvolala z funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. Ing. Jaromíra Kalinu, nar. 13.12.1965, bytem Havířská 1000/5, 586 01 Jihlava a to s okamžitou účinností.  

6)      Volba členů představenstva za akcionáře GST sport, s.r.o. 

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo v souladu s návrhem GST sport s.r.o. navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání zvolila do funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, Ing. Josefa Mecha, nar. 28.8.1979, bytem Kotlanova 2522/1c, Líšeň, 628 00 Brno a to s okamžitou účinností.

Představenstvo v souladu s návrhem GST sport s.r.o. navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání zvolila do funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, Ing. Martina Doška, nar. 1.8.1979, bytem Senorady  144, 675 75 Senorady a to s okamžitou účinností. 

7)      Volba člena představenstva za akcionáře Statutární město Jihlava 

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo v souladu s usnesením 9.zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, ze dne 16.12.2019 navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání zvolila do funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s Mgr. Petra Ryšku, nar. 28.4.1967, bytem Legionářů 32, 586 01 Jihlava a to s okamžitou platností. 

8)      Volba člena dozorčí rady za akcionáře GST Sport, s.r.o. 

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo v souladu s návrhem GST sport s.r.o. navrhuje, aby valná hromada na dnešním jednání zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, Romanu Šťastnou, nar. 31.10.1989,  bytem Dobrovolného 1068/37, 696 18 Lužice, okr.Hodonín a to s okamžitou účinností. 

9)      Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., zpracovaný v souladu s §59, zák.90/2012. 

10)  Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., zpracovaný v souladu s §59, zák.90/2012. 

11)  Závěr                          

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 0800 – 1500 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti. 

V souladu se stanovami společnosti článku 9 stanov společnosti, má každý akcionář právo se zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce. 

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu. 

V Jihlavě dne 21. 12. 2019

 ……………………………….

předseda představenstva

Ing. Vojtěch Prchal