Areál otevřen od 7:00 do 22:00 hod REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením článku 8 stanov společnosti

na den 17.12. 2021

řádnou valnou hromadu společnosti

Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 9:00 hod.
Prezentace akcionářů: od 8:30 hod.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh na složení orgánů Valné hromady:

Předsedající: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel: Marek Simbartl

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník

Ověřovatel zápisu: zvolen na místě

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Marek Simbartl

Vyjádření představenstva:
Představenstvo doporučuje valné hromadě předložený návrh na složení orgánů valné   hromady schválit.

 

  1. Zvolení člena představenstva a dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předsedající Valné hromady seznámil přítomné se skutečností, že Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 22. zasedání dne 2.11. 2021, usnesením č.330/21-ZM a č. 331/21-ZM na základě rezignace Mgr. Radka Tomana na členství v představenstvu, která byla podána 31.10.2021, navrhlo Valné hromadě obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. jeho odvolání a jako zástupce statutárního města Jihlavy zvolit v představenstvu společnosti Bc. Zbyňka Lišku. a pana Ing. Radka Zacha zvolit jako zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě.

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. Bc. Zbyňka Lišku a do dozorčí rady Ing. Radka Zacha, a to s okamžitou účinností. 

 

  1. Schválení úprav stanov společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předsedající Valné hromady seznámil přítomné s úpravami stanov společnosti i s důvody a nutností těchto úprav. Z důvodu změny vlastnické struktury doporučuje Valné hromadě snížit počet členů představenstva ze současných sedmi na pět a stylisticky změnit některé odstavce stanov vč. jejich číslování.

Návrh usnesení:

Valná hromada za účasti notáře souhlasí s předloženými úpravami stanov společnosti TENISCENTRUM Jihlava i s jejich aktuální podobou.

 

  1. Odvolání členů představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předsedající Valné hromady navrhuje Valné hromadě odvolat členy představenstva pana Jana Varhaníka dat. nar. 30. března 1960, bytem Jeřabinová 440/15, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, a předsedu představenstva Ing. Vojtěcha Prchala, dat. nar. 8 března 1994, bytem Lípová 323/7, Horní Kosov, 586 01 Jihlava.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti Jana Varhaníka, dat. nar. 30. března 1960, bytem Jeřabinová 440/15, Horní Kosov, 586 01 Jihlava a předsedu představenstva Ing. Vojtěcha Prchala, dat. nar. 8 března 1994, bytem Lípová 323/7, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

 

  1. Odvolání předsedy a členky dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předsedající Valné hromady navrhuje Valné hromadě odvolat předsedu dozorčí rady pana Roberta Kohna, dat. nar. 7. září 1972, bytem Sasovské údolí 5595/8, 586 01 Jihlava a paní Evu Krpálkovou, dat. nar. 11. listopadu 1955, bytem Na Vyhlídce 2326/12, 586 01 Jihlava.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce předsedu dozorčí rady pana Roberta Kohna, dat. nar. 7. září 1972, bytem Sasovské údolí 5595/8, 586 01 Jihlava a členku dozorčí rady paní Evu Krpálkovou, dat. nar. 11. listopadu 1955, bytem Na Vyhlídce 2326/12, 586 01 Jihlava.

 

  1. Zvolení členů představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předsedající Valné hromady k dosavadním členům představenstva navrhuje zvolit za členy představenstva pana Jana Varhaníka, dat. nar. 30. března 1960, bytem Jeřabinová 440/15, Horní Kosov, 586 01 Jihlava a Ing. Vojtěcha Prchala, dat. nar. 8 března 1994, bytem Lípová 323/7, Horní Kosov, 586 01 Jihlava.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do uvolněných funkcí členů představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. pány Ing. Vojtěcha Prchala, dat. nar. 8 března 1994, bytem Lípová 323/7, Horní Kosov, 586 01 Jihlava a Jana Varhaníka, dat. nar. 30. března 1960, bytem Jeřabinová 440/15, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, a to s okamžitou účinností. 

 

  1. Zvolení členů dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předseda Valné hromady navrhuje zvolit za členy dozorčí rady pana Roberta Kohna, dat. nar. 7. září 1972, bytem Sasovské údolí 5595/8, 586 01 Jihlava a paní Evu Krpálkovou, dat. nar. 11. listopadu 1955, bytem Na Vyhlídce 2326/12, 586 01 Jihlava.

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. pana Roberta Kohna, dat. nar. 7. září 1972, bytem Sasovské údolí 5595/8, 586 01 Jihlava a paní Evu Krpálkovou, dat. nar. 11. listopadu 1955, bytem Na Vyhlídce 2326/12, 586 01 Jihlava, a to s okamžitou účinností. 

 

  1. Závěr

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 08:00 – 15:00 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.

V souladu se stanovami společnosti § 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.V Jihlavě dne 9.11. 2021

předseda představenstva

  Ing. Vojtěch Prchal, v.r.