Práce u nás Otevřeno 7:00 - 21:00 Rezervace +420 607 183 578

Drobečková navigace

Úvod > Pozvánka na VH

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

 

 

                      Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

                                              se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

                       představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením § 8 stanov společnosti

                                                      

                                                                           na den 22. 6. 2022

                                                         řádnou valnou hromadu společnosti


Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 8:00 hod
Prezentace akcionářů: od 7:45 hod.

 

Program:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh na složení orgánů Valné hromady:

Předsedající: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel: Marek Simbartl

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník

Ověřovatel zápisu: zvolen na místě

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Marek Simbartl

 

Vyjádření představenstva k tomuto bodu programu:
Představenstvo doporučuje valné hromadě předložený návrh na složení orgánů valné hromady schválit.

 

  1. Výroční zpráva společnosti za rok 2021

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je akcionářům. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

 

  1. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období a stanovisko k účetní závěrce za rok 2021

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, s přezkoumáním zprávy o vztazích podá informaci o své činnosti. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Odůvodnění:

Předkládaná účetní závěrka byla zpracovaná v souladu s právními předpisy, přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2021.

 

  1. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za rok 2021 ve výši 1 882 203,57 Kč byla zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejich hospodaření. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům.

 

  1. Odsouhlasení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku od statutárního města Jihlava a pověření představenstva k podepsání Smlouvy o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí a schvaluje tu skutečnost, že statutárnímu městu Jihlava byla odeslána žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 600 000 Kč, bere na vědomí rozhodnutí na základě usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy a pověřuje představenstvo, v případě odsouhlasení Smlouvy o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti na jeho 28. zasedání ZM, aby tento příplatek přijalo a Smlouvu podepsalo.

Odůvodnění:

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. je obchodní společností s majoritním majetkovým podílem Statutárního města Jihlava. I přes realizaci úsporných opatření (snížení počtu personálu, zkvalitnění energetického managementu, investice do  inteligentního elektro úsporného řídícího systému přetlakové haly, ve všech halách snížení teploty vytápění o 2 °C) a dalších kroků vedoucích k navýšení využitelnosti areálu a tím zvýšení celkových příjmů se společnost, kvůli pandemii Covid-19 a letošnímu skokovému navýšení cen energií o cca 600 000 Kč / rok, dostala do složité a obtížně řešitelné finanční situace. Valná hromada tedy schvaluje a pověřuje představenstvo společnosti k podpisu Smlouvy o poskytnutí příplatku akcionáře ve výši 600 000 Kč mimo základní kapitál společnosti a tím jeho přijetí.

 

  1. Závěr

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 08:00 – 15:00 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.

V souladu se stanovami společnosti § 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.      

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

 


V Jihlavě dne 20. 5. 2022

 

     předseda představenstva

       Ing. Vojtěch Prchal, v.r.