Areál otevřen od 7:00 do 22:00 hod REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením článku 8 stanov společnosti

na den 9.6.2021

řádnou valnou hromadu společnosti

Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 9:00 hod.
Prezentace akcionářů: od 8:30 hod.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh na složení orgánů Valné hromady:

Předseda: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel: Marek Simbartl

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník

Ověřovatel zápisu: Mgr. Petr Ryška

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Marek Simbartl

Vyjádření představenstva:

Představenstvo doporučuje valné hromadě předložený návrh na složení orgánů valné hromady schválit.

 1. Výroční zpráva společnosti za rok 2020

 Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský

rok, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je akcionářům. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

 1. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období a stanovisko k účetní závěrce za rok 2020

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, s přezkoumáním zprávy o vztazích podá informaci o své činnosti. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Odůvodnění:

Předkládaná účetní závěrka byla zpracovaná v souladu s právními předpisy, přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2020.

 1. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za rok 2020 ve výši 2 235 000,- Kč byla zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejich hospodaření. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům

 1. Odvolání člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předseda představenstva seznámil přítomné se skutečností, že Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 16. zasedání dne 17. 12. 2020 usnesením č.380/20-ZM navrhlo valné hromadě obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. odvolat Ing. Miroslava Tomance, MBA, jako zástupce statutárního města Jihlavy v představenstvu společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. pana Ing. Miroslava Tomance, nar. 21. srpna 1957, bytem Palackého 1597/50, 586 01 Jihlava, a to s okamžitou platností.

 1. Odvolání členů představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předseda představenstva seznámil přítomné se skutečností, že dne 12.3.2021 došlo k úplatnému převodu předmětných akcií společnosti od převodce GST sport s.r.o. na nabyvatele statutární město Jihlava a se změnou vlastnické struktury navrhuje valné hromadě odvolat místopředsedu představenstva Ing. Martina Doška, dat. nar. 1. srpna 1979, bytem č.p. 144, 675 75 Senorady a člena představenstva, Ing Josefa Mecha, dat. nar. 28. srpna 1979, bytem Kotlanova 2522/1c, Líšeň, 628 00 Brno, jako zástupce převodce GST sport s.r.o.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA místopředsedu představenstva Ing. Martina Doška, dat. nar. 1. srpna 1979, bytem č.p. 144, 675 75 Senorady a člena představenstva, Ing Josefa Mecha, dat. nar. 28. srpna 1979, bytem Kotlanova 2522/1c, Líšeň, 628 00 Brno, jako zástupce GST sport s.r.o., a to s okamžitou účinností.

 1. Zvolení člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předseda představenstva seznámil přítomné se skutečností, že Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 16. zasedání dne 17. 12. 2020 usnesením č.380/20-ZM navrhlo valné hromadě obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. zvolit pana Radka Hoška, jako zástupce statutárního města Jihlavy v představenstvu obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do uvolněné funkce člena představenstva společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. pana Radka Hoška, a to s okamžitou účinností. 

 1. Odvolání předsedkyně dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Předseda představenstva seznámil přítomné se skutečností, že dne 12.3.2021 došlo k úplatnému převodu předmětných akcií společnosti od převodce GST sport s.r.o. na nabyvatele statutární město Jihlava a se změnou vlastnické struktury navrhuje valné hromadě odvolat předsedkyni dozorčí rady Romanu Šťastnou, dat. nar. 31. října 1989, bytem Dobrovolského 1068/37, 696 18 Lužice

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává členku dozorčí rady společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA paní Romanu Šťastnou, dat. nar. 31. října 1989, bytem Dobrovolského 1068/37, 696 18 Lužice, a to s okamžitou účinností.

 1. Závěr

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 08:00 – 15:00 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.

V souladu se stanovami společnosti § 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.    

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

V Jihlavě dne 10. 05. 2021

……………………………….

předseda představenstva

Ing. Vojtěch Prchal, v.r.