Areál otevřen od 7:00 do 22:00 hod REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

 Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

 představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením článku 8 stanov společnosti

 na den 10.12.2020

 řádnou valnou hromadu společnosti

 

Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 17:00 hod.
Prezentace akcionářů: od 16:30 hod.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů Valné hromady

 

Návrh na složení orgánů Valné hromady:

 

Předseda: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel: Marek Simbartl

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník

Ověřovatel zápisu: Mgr. Petr Ryška

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Marek Simbartl

 

Vyjádření představenstva:

Představenstvo doporučuje valné hromadě předložený návrh na složení orgánů valné hromady schválit.

3. Schválení výše mimořádných odměn členům představenstva za vedení společnosti v období absence výkonného ředitele (celkem 6 měsíců).

Navrhované výše odměn – dle mzdového výměru VŘ

          a) Jedna sedmina základní měsíční mzdy výkonného ředitele po dobu 3 měsíců bez kvartální odměny

Ing. Vojtěch Prchal – předseda 

Ing. Martin Došek – místopředseda
Ing. Jan Varhaník – člen 

Mgr. Petr Ryška – člen 

Mgr. Radek Toman – člen

Ing. Josef Mech – člen 

Ing. Miroslav Tomanec – člen

 

           b) Základní měsíční mzda výkonného ředitele po dobu 3 měsíců bez kvartální odměny

Ing. Vojtěch Prchal – předseda 

 

Vyjádření představenstva:

Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit výši mimořádných odměn dle předloženého návrhu. Rok 2020 byl spojen se vstupem nového akcionáře do orgánů společnosti, neočekávanou půlroční absencí výkonného ředitele a turbulentní změnou podmínek pro podnikání v důsledku pandemie Covid-19. Představenstvo společnosti vedlo společnost bez exekutivního zastoupení ve struktuře společnosti a navrhuje vyplacení mimořádných odměn za toto období ve výši nepřesahující mzdové náklady výkonného ředitele v jeho přítomnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá Valné hromadě ke schválení výše uvedené dokumenty a doporučuje držet se navrženého usnesení a stanovisko v této podobě schválit. 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši mimořádných odměn členům představenstva za vedení společnosti v období absence výkonného ředitele ve výši: 

 

4. Závěr

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 0800 – 1500 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.

V souladu se stanovami společnosti § 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

 


V Jihlavě, dne 10.listopadu 2020

 ……………………………….

předseda představenstva

Ing. Vojtěch Prchal