Práce u nás Po-Ne: 7:00 - 21:00 Rezervace +420 607 183 578

Drobečková navigace

Úvod > Pozvánka na VH

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava                                                                                                    

 

                                                                                       Pozvánka

                                                            na řádnou valnou hromadu společnosti

                                                                    TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

                                                   se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

 

                       představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením stanov společnosti

                                                                                   na den 7.6. 2024 

 

                                                                 řádnou valnou hromadu společnosti

                                    Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 7:30 hod

 

Prezentace akcionářů: od 7:15 hod. 

Program Valné hromady:

  1. Zahájené Valné hromady, ověření usnášeníschopnosti 
  2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a skrurátora Valné hromady
  3. Výroční zpráva za rok 2023
  4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období a stanovisko k účetní závěrce za rok 2023
  5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 
  6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023 
  7. Schválení Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
  8. Závěr 

 

Program:

  1. Zahájení Valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a skrurátora Valné hromady

Návrh: 

Předseda: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel: Ing. Dana Kratochvílová, MPA

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník 

Ověřovatel zápisu: zvolen na místě 

Skrutátor: Marek Simbartl 

 

    3.  Výroční zpráva společnosti za rok 2023

 

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok. 

Zároveň předkládá akcionářům zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 

Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2023.

Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2023. 

 

   4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období a stanovisko k účetní závěrce za rok 2023

Vyjádření představenstva:

Před rozhodnutím o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 dozorčí rada společnosti seznámí akcionáře s její zprávou, s přezkoumáním řádné účetní závěrky a s kontrolní činností v roce  2023. 

Dozorčí rada zaujme stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku. 

Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2023. 

 

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

 

Odůvodnění:

Předkládaná účetní uzávěrka byla zpracovaná v souladu s právními předpisy, bude přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, který bude prezentován na tomto jednání valné hromady. 

Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2023. 

 

6. Rozhodnutí o úhradě ztráty ztráty za rok 2023 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2023 převedením na účet ztráty minulých let. 

 

Odůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku podle ZOK a stanov společnosti předkládat ji valné hromadě ke schválení. 

Účetní závěrka podávává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejich hospodaření.

Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům.

 

7. Schválení Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti 

 

Vyjádření představenstva:

Rozhodnutí o schválení Smluv o výkonu funkce orgánu společnosti valnou hromadou je dáno zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, § 59 - 62 a v souladu s částí II oddíl A ods. 13 Stanov společnosti. 

Zavedení benefitu pro členy orgánu společnosti bylo projednáno v představenstvu společnosti dne 11.4. 2024, které doporučuje valné hromadě benefit schválit.

Návrh Smlouvy o výkonu funkce je přílohou č. 1 k tomuto projednávanému bodu - viz. příloha.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady dle přílohy.

 

8. Závěr 

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 8:00 - 15:00 hodin v sídle společnosti.

Zaslání kopií materiálu je možno si vyžádat v sídle společnosti.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní  akcionářská práva má výhradně akcionář, který je držitelem akcií společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a. s. k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je 7.6. 2024. 

V souladu se stanovami společnosti část II, oddíl  A odst 11, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. 

Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Právnická osoba se účastní jednání prostředníctvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

 

V Jihlavě dne 3. 5. 2024 

 

Ing. Vojtěch Prchal v.r. 

Předseda představenstva