Práce u nás Po-Pá: 7:00 - 21:00
So: 7:00 - 14:00
Ne: 14:00 - 21:00
Rezervace +420 607 183 578

Drobečková navigace

Úvod > Pozvánka na VH

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava                                                                                                    

 

                                                                                       Pozvánka

                                                            na řádnou valnou hromadu společnosti

                                                                    TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

                                                   se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

 

                       představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením článku 8 stanov společnosti

                                                                                   na den 17.2.2023

                                                                 řádnou valnou hromadu společnosti

                                    Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v 7:30 hod

 

Prezentace akcionářů: od 7:00 hod.

Program:
    1. Zahájení

    2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh na složení orgánů Valné hromady:

 Předseda: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel: Marek Simbartl

  1. Ověřovatel zápisu: bude zvolen na místě
  2. Ověřovatel zápisu: bude zvolen na místě

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Marek Simbartl

 

Vyjádření představenstva:
Představenstvo doporučuje valné hromadě předložený návrh na složení orgánů valné hromady schválit.

 

    3Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva. společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Představenstvo v souladu s článkem 20 stanov společnosti a na návrh akcionáře navrhuje, aby valná hromada na svém zasedání schválila dodatek ke smlouvě o výkonu funkce předsedovi představenstva Ing. Vojtěchovi Prchalovi, jehož obsahem bude odměna ve výši 20 000,- Kč hrubého / měsíc, prozatím po dobu 6 měsíců (únor–červenec 2023).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje formou dodatku smlouvy o výkonu funkce odměnu pro předsedu představenstva Ing. Vojtěcha Prchala, a to ve výši 20 000,- Kč / měs. hrubého po dobu 6 měsíců (únor – červenec 2023) splatnou dle čl. 20 stanov společnosti, ve výplatním termínu společnosti.

 

  1. Závěr

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 08:00 – 15:00 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.

V souladu se stanovami společnosti, čl. 11, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti.

V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.V Jihlavě dne 17. 1. 2023

 

……………………………….

předseda představenstva

       Ing. Vojtěch Prchal, v.r.