7:00 - 22:00 REZERVACE ONLINE Nabízíme 8 venkovních antukových tenisových kurtů
5 tenisových kurtů s umělým povrchem v halách
2 squashové kurty
4 badmintonové kurty
pořádání turnajů, sportovních dnů, reklamních akcí
výuku tenisu pro mládež i dospělé
využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal,
volejbal
občerstvení a klidné prostředí areálu
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Prodej a servis vše pro tenis, squash a badminton

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

 Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

se sídlem Jihlava, Mostecká 3700/24, IČO: 25505611

 představenstvo společnosti svolává v souladu s ustanovením článku 8 stanov společnosti

 na den ............

 řádnou valnou hromadu společnosti

 

Valná hromada se koná v sídle společnosti, Mostecká 3700/24, Jihlava v ................ hod
Prezentace akcionářů: od .............. hod.

Program:

  1. Zahájení

  2. Volba orgánů Valné hromady

 

Návrh usnesení:

 

Předseda valné hromady: Ing. Vojtěch Prchal

Zapisovatel:

Ověřovatel zápisu:

Ověřovatel zápisu:

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

 

Odůvodnění:

Volba orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích (dále „ZOK“) a stanov společnosti.

 

 

  1. Výroční zpráva společnosti za rok 2020, Zpráva o vztazích, Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu se zákonem o korporacích zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za příslušný hospodářský rok, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je akcionářům. Současně seznámí valnou hromadu se zprávou auditora. Uvedené zprávy jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

  1. Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích, informace o činnosti dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku,  s  přezkoumáním zprávy o vztazích, podá informaci o své činnosti. Usnesení k tomuto bodu programu se nepředpokládá.

     5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

 

Valná hromada ............. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

 

Odůvodnění:

 

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s právními předpisy, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.  Účetní závěrka je obsažena ve zveřejněné výroční zprávě za rok ............

    6. Rozhodnutí o úhradě ...................... za rok 2020

 

Návrh usnesení:

 

Valná hromada schvaluje, aby .............................................. Kč byla zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

 

Odůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření. Návrh představenstva na ............................odpovídá účetním standardům


Návrh usnesení:

Odůvodnění:

              Schválení kompetence představenstva udělit členu představenstva mimořádnou odměnu za výkon práce spojený s   absencí výkonného ředitele, a to až do výše všech složek mzdy současného výkonného ředitele měsíčně.

Návrh usnesení:

Odůvodnění:

           
Závěr

 

Materiály pro jednání valné hromady, jsou k nahlédnutí v pracovní dny v době 0800 – 1500 hodin v sídle společnosti. Zaslání kopií materiálů je možno si vyžádat v sídle společnosti.V souladu se stanovami společnosti Článek 9, má každý akcionář právo se účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného zástupce.

Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

           

Právnická osoba se účastní jednání prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti. V případě, že právnickou osobu zastupuje třetí osoba, je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

 


V Jihlavě dne ....................

 ……………………………….

předseda představenstva

Ing. Vojtěch Prchal